เบอร์โทร วัดสีหไกรสร

แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพ