เบอร์โทร วัดสายอำพันธ์เอมสาร

แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพ