เบอร์โทร วัดสังเวชวิศยาราม

แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพ