เบอร์โทร วัดศาลาครืน

แขวงบางค้อ เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพ