เบอร์โทร วัดวัดบุณยประดิษฐ์

แขวงบางไผ่ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพ