เบอร์โทร วัดวรจรรยาวาส

แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพ