เบอร์โทร วัดราชาธิวาสวิหาร

แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพ