เบอร์โทร วัดราชสิทธาราม

แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพ