เบอร์โทร วัดราชสิงขร

แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพ