เบอร์โทร วัดราชผาติการาม

แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพ