เบอร์โทร วัดราชบุรณะ

แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพ