เบอร์โทร วัดราชนัดดาราม

แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพ