เบอร์โทร วัดราชคฤห์

แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพ