เบอร์โทร วัดยางสุทธาราม

แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพ