เบอร์โทร วัดมัชฌันติการาม

แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพ