เบอร์โทร วัดพรหมวงศาราม

แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพ