เบอร์โทร วัดผ่องพลอยวิริยาราม

แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพ