เบอร์โทร วัดปุรณาวาส

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพ