เบอร์โทร วัดประสาทบุญญาวาส

แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพ