เบอร์โทร วัดประยุรวงศาวาส

แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพ