เบอร์โทร วัดประดิษฐาราม

แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพ