เบอร์โทร วัดปฐมบุตรอิศราราม

แขวงอรุณอมรินทร์ 139 จังหวัดกรุงเทพ