เบอร์โทร วัดบุปผาราม

แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพ