เบอร์โทร วัดบึงทองหลาง

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพ