เบอร์โทร วัดบางไส้ไก่

แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพ