เบอร์โทร วัดบางสะแกใน

แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพ