เบอร์โทร วัดบางสะแกนอก

แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพ