เบอร์โทร วัดบางบำหรุ

แขวงอรุณอมรินทร์ 139 จังหวัดกรุงเทพ