เบอร์โทร วัดนายโรง

แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพ