เบอร์โทร วัดนาคกลาง

แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพ