เบอร์โทร วัดนวลจันทร์

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพ