เบอร์โทร วัดนรนาถสุนทริการาม

แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพ