เบอร์โทร วัดดุสิดาราม

แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพ