เบอร์โทร วัดจันทาราม

แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพ