เบอร์โทร วัดจันทร์ใน

แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพ