เบอร์โทร วัดกุนนทีรุทธาราม

แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพ