เบอร์โทร วัดกัลยาณมิตร

แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพ