ที่อยู่ วัดไผ่ตัน

วัดไผ่ตัน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

จังหวัดกรุงเทพ 10400