ที่อยู่ วัดใหญ่ศรีสุพรรณ

วัดใหญ่ศรีสุพรรณ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี

จังหวัดกรุงเทพ 10600