ที่อยู่ วัดเวฬุวัน

วัดเวฬุวัน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอ5316

จังหวัดเชียงใหม่