ที่อยู่ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แขวงดุสิต เขตดุสิต

จังหวัดกรุงเทพ