ที่อยู่ วัดเทวราชกุญชร

วัดเทวราชกุญชร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต

จังหวัดกรุงเทพ