ที่อยู่ วัดอุทัยธาราม

วัดอุทัยธาราม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

จังหวัดกรุงเทพ 10310