ที่อยู่ วัดอาวุธวิกสิตาราม

วัดอาวุธวิกสิตาราม แขวงบางพลัด เขตบางพลัด

จังหวัดกรุงเทพ