ที่อยู่ วัดสุวรรณคีรี

วัดสุวรรณคีรี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

จังหวัดกรุงเทพ 10700