ที่อยู่ วัดสุทธาโภชน์

วัดสุทธาโภชน์ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง

จังหวัดกรุงเทพ 10520