ที่อยู่ วัดศรีบุญเรือง

วัดศรีบุญเรือง ตำบลหนองหอย อำเภอ5129

จังหวัดเชียงใหม่