ที่อยู่ วัดราชโกษา

วัดราชโกษา แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง

จังหวัดกรุงเทพ 10520