ที่อยู่ วัดราชสิทธาราม

วัดราชสิทธาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่

จังหวัดกรุงเทพ