ที่อยู่ วัดราชสิงขร

วัดราชสิงขร แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม

จังหวัดกรุงเทพ